ADATVÉDELEM

Adatvédelmi Tájékoztató

 

A SALVUS Gyógy-, Ásványvíz Termelő, Feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:  H-2084 Pilisszentiván, Szabadság út 16. sz., cégjegyzékszám: 13-09-074916., képviseletre jogosult: Kabai Péter ügyvezető., adószám: 12241857-2-13., e-mail: posta@salvus.hu)  (továbbiakban: Kereskedő) mint a salvus.hu weboldal üzemeltetője tájékoztatja Vásárlóit a magára nézve kötelező adatkezelési szabályzatáról.1.) Nyilatkozat

1.1  Kereskedő kijelenti, hogy web áruházának honlapján magukat regisztrálók, vagy a honlapot regisztráció nélkül felkeresők (továbbiakban: Vásárlók) személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja, ennek megfelelően személyes adataikat a hatályos jogszabályi előírások betartásával kezeli. Kereskedő kijelenti továbbá, hogy web áruházának működtetése során alkalmazott elektronikus eszközök üzemeltetésével kapcsolatban garantálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott módon a részére átadott adatok biztonságos kezelését és tárolását. Személyes adat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott minden olyan adat, amellyel a Vásárló azonosíthatóvá válik. 

 

2.) Az adatkezelés célja és jogalapja

A vásárlói adatok kezelése az internetes kereskedés szükséges része, célja a Vásárló megrendelésének azonosítása és a megrendelt termék kézbesítésének biztosítása, továbbá hasznos információk  (értesítések, hírlevelek) közreadásának lehetősége.

 

A részére átadott adatokat a Kereskedő felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a web áruház látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon, információk, reklámok jelenjenek meg, valamint a Vásárlóknak küldött hírlevelekben reklámok jelenjenek meg. A megjelenő hirdetések, reklámok és egyéb tartalmak nem tekinthetők ún. személyre szabott reklámnak.

 

A kereskedés során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

 

A Kereskedő a megjelölt céloktól eltérő célra a Vásárlók személyes adatait nem használhatja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Vásárló előzetes hozzájárulása esetén adhat át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

 

A Kereskedő  adatkezelése a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a.) pontja szerint, a Vásárló adatkezeléshez való hozzájárulásán alapul. A Kereskedő csak azokat a részére átadott adatokat rögzítheti, dolgozhatja fel, illetve kezelheti, amelyeket jogszabály előír, illetve melyek kezelését jogszabály megengedi.

 

A részére megadott adatokat a Kereskedő az általa választott számítástechnikai megoldással rögzíti és tárolja, azokat harmadik személy részére sem statisztikai, sem reklámcélra nem adhatja tovább és nem kölcsönözheti.  Nemzetbiztonsági, honvédelmi, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési célú felhasználásra törvény kivételesen előírhatja a rögzített és tárolt adatok kiszolgáltatási kötelezettségét Kereskedő számára.

 

Adatkezelésre a Kereskedő, illetve a vele munkajogi jogviszonyban, vagy egyéb polgári jogi jogviszonyban álló személyek jogosultak. Kereskedő adatfeldolgozásra az adatokat nem adja át.

 

3.) Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés határozatlan időre szól, figyelemmel az adatszolgáltató törlési igényére.

 

4.) A személyes adatok törlése

A Vásárló saját személyes adatainak törlését a web áruház honlapján saját maga teheti meg. A törlést követően a felhasználó fiókja törlésre kerül, regisztrációjával nem tud belépni többet az oldalon. Új regisztrációra a későbbiekben természetesen lehetősége van.

 

5.) A Kereskedő adatvédelmi nyilvántartási azonosítója

A nyilvántartási szám a bejelentett adatkezeléseket azonosítja.

 

6.) A kezelt adatok köre

Alap adatok: 
Vásárló vezeték és keresztneve
E-mail cím
Jelszó
Jelszó megerősítése

 

Vásárlási rendelésekor szükséges további adatok:

Számlázási név/cégnév
Irányítószám
Megye
Város, utca  és házszám (épület, emelet, ajtószám)

 

Számlázási cím (amennyiben a fentiekkel egyező ezt kell megerősíteni)
Szállítási név
Irányító szám
Megye
Város, utca  és házszám (épület, emelet, ajtószám)

 

Elérhetőségek
telefon, mobil

 

Vásárlói kupon kód

 

7.) IT biztonság és Cookie-k

A Kereskedő a Vásárló adatainak védelme érdekében az általa választott és igénybe vett számítástechnikai alapú kommunikáció során többoldalú titkosítást alkalmaz.  Kereskedő ugyanakkor nem vállal felelősséget az általa rögzített és tárolt adatok rajta kívülálló, általa el nem hárítható okból - vis maior - történő jogosulatlan megszerzéséből eredő károkért. Ebben a körben vis maiornak tekintendő a  hacker támadás is. Kereskedőnek jogában áll az általa védeni vállalt adatok jogosulatlan megszerzésével járó, vagy arra irányuló cselekmény esetén büntető feljelentést tenni. 

 

Cookie-k

A cookie-k kis méretű programok vagy fájlok, melyeket a Vásárló internetes böngészője ment el a web áruház honlapjáról és tárol el, kizárólag a Vásárló azonosításának megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetőség van ezen vásárlók általi letiltására, visszautasítására is. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy a cookie-k tiltása nem akadálya a honlapunk böngészésének, vagy meglátogatásának, azonban előfordulhat, hogy a Vásárló  nem tudja honlapunk bizonyos részeit meglátogatni, vagy testreszabott információkat fogadni, esetleg a webáruházat rendeltetésszerűen használni.


Az oldal által használt cookie-ek:
név: sid, lejárat: session, felhasználás: Látogatót azonosító id
név: FirstVisit, lejárat: 1 év, Felhasználás: mikor fogadta el a cookie feltételeket a látogató
név: CookieSettings_qyra, lejárat: 1 év, Felhasználás: melyik feltételeket fogadta el (funkcionális, analitikai, marketing cookie-k)
név: scrolltop, lejárat: session, felhasználás: görgetés az oldalon megfelelő pozícióhoz az oldal betöltődésekor. 

 

8.) Statisztikai célú adatgyűjtés

Web áruházunk honlapja látogatottsági statisztikák készítése érdekében szervereink elmenthetik a Vásárló által használt IP címet, web böngészőjének típusát, számítógépes operációs rendszerét. A Kereskedő ezen adatokat kizárólag összesített formában dolgozza fel a fenti cél érdekében, azokat a Vásárló által a regisztráció, vagy regisztráció nélküli érdeklődés vagy megrendelés során megadott személyes adatokkal semmilyen módon nem kapcsolja össze.

 

9.)    Jogsértés, jogorvoslat

Az adatkezelés időtartama alatt a Vásárlónak bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, vagy a jogszabályi kivételektől eltekintve azok törlését, illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott elérhetőségek valamelyikén. 

Amennyiben az érintett tiltakozik személyes adatának kezelése ellen, a Kereskedő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Kereskedő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat törli. Amennyiben a Vásárló a Kereskedő döntésével nem ért egyet, illetve ha a Kereskedő határidőt mulaszt, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.10.) A Kereskedő felelőssége

Web áruházunk Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltak betartása és az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy tisztelt Vásárlóink fokozottan ügyeljenek a bejelentkezési azonosítóinak, jelszavainak védelmére, a jelszavainak megválasztására, adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét. A Vásárlók felelősséggel tartoznak minden olyan eseményért, mely azonosítóik felhasználásával jön létre. A Vásárlók szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaéléssel kapcsolatban a Kereskedőt nem terheli felelősség.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a honlap nem rendeltetésszerű, vagy visszaélésszerű használata a Kereskedő részéről maga után vonhatja a Vásárló hozzáférési jogainak felfüggesztését, súlyosabb esetben a vásárlói jogok előzetes figyelmeztetés nélküli törlését, megszüntetését.

 

11.) Az Adatvédelmi Tájékoztató módosítása

A Kereskedő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Vásárlók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatálybalépését követő web áruház használattal a Vásárló elfogadja a módosított adatvédelmi tájékoztatót.12.) Alkalmazandó jogszabályok

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve (1959. évi IV. tv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni., továbbá a Kereskedő, mint adatkezelő tevékenysége során elsősorban az alábbi jogszabályokat tekinti még irányadónak:

 

  • Magyarország Alaptörvényének VI. fejezetének (2) és (3) pontjában foglalt személyes adatok védelméhez fűződő jog, 
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 
  • Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. tv., 
  • 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről.

 

Pilisszentiván, 2013. október 15.

 


SALVUS Kft. (Kereskedő)

Salvus szechenyi pályázat